Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Masih Ada Waktu

M A S I H   A D A  W A K T U

 

M asa memang silih berganti
A ngan dan harapan bukan sekedarnya
S edekahkan kegembiraan
I ndahkan senyum dalam pandangan
H adiahkanlah cinta dalam setiap tetes keringat
A ku tahu kadang kita mesti menunggu
D alam kurun waktu yang tak tentu
A jaibnya harapan selalu membuat bertahan
W alau nampak mustahil
A ku dan kamu hanyalah makhluk kecil
K uasa Tuhan pastinya lebih digjaya
T ak terbatas akal dan logika
U sah kau ragu akan Karunia-Nya

Karya : Shanti Agustiani