Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Puisi
Indahnya Bersabar

I N D A H N Y A  B E R S A B A R


I ndahnya bersabar
N antikan masa ini berlalu
D alam setiap ujian hidup
A kan tiba masa kelulusan
H anya harus bersabar dan tawakkal
N anti 'kan tiba saatnya
Y ang diharapkan menjadi nyata
A llah tak pernah berpaling

B erat atau ringan itu relatif
E nergi yang kau kuras sangat naif
R asa pahit karena berfikir negatif
S eumpama garam yang kau telan sendirian
A yo taburkan garam itu
B ebaskan ke lautan yang luas
A gar engkau merasa lepas
R idha dan ikhlas tiada batas

Karya : Shanti Agustiani