Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Cerpen 19 Januari 2017   22:21 WIB
[CARPON] - PEUTING JEUNG NU GEULIS

Hujan meni kacida gedena, dibarengan ku hiliwir angin ti gunung Burangrang anu matak tiis kana kulit, atuh sumawona girimis mah geus teu kaitung deui sabaraha keclak eta cai turun ka bumi. Lampu rada spaneng matak teu genah kana tetenjoan, untung we aya damar ngilu maturan ieu peuting. Teu poho oge tatangkalan nu katebak angin kacida tarikna.           

 

“Yeuh jang, dengekeun papatah Ema. Hirup mah tong loba kahayang tapi kudu loba kadaek” pok Ema mapatahan Ujang bari rada ambek.

 

Manehna diuk hareupeun hawu diharudum sarung bari nangkeup tuur, awakna nu keur leuleus teh ngilu tungkul teu malire omongan Emana. Manehna ge rada ambek ka Emana teh, lantaran sagala kahayangna tara dicumponan. Timimiti hayang sakola oge Emana mah sok api lain. Komo meureun mun kos batur, sagala boga. Motorna, hapena, sumawona duit jajanna.

  Emana kekepoh niup songsong pinuh ku tanaga, da seuneu na hawu teh gening hese hurung. Pan ayeuna mah minyak tanah teh mahal, suluhna oge gening mahal, komo ari gas elpigi mah da teu kabiayaan jang meulina oge. Lain teu kabiayaan jang meulina sabenerna mah, tapi da ka kampung mah can nepi gening gas elpiji teh. Pan ari sawah Ema mah lega, aya di mana-mana, nu di pasir nu di lamping teh Ema nu boga. Kebon enteh oge ngampar deukeut Situ Wanayasa meni kacida legana, Ema keneh nu boga. Komo ari pabrik heleran mah, geus tong ditanya deui, Ema nu boga. Sumawona ari balong mah, di ditu di dieu ge aya. Ngan nya kitu tea, hirup di kampung jauh kamamana, tapi ulah hariwang ulah gengsi cicing di kampung, asal pamikiran mah neuteup kahareup, nenjo ka luhur.

 

Wanci maju nepika peuting, hujan ge kalahka mingkin ngagedean. Kaitung nepika jam salapan Ema  ngabaceo mapatahan si Ujang. Intina mah beh jadi jalama hade, hade sikep jeung paripolah.

 

“Sok ayeuna mah, daripada cicing wae teu puguh. Mending teang balong nu deukeut Situ Wanayasa bisi leber. Asa melang Ema mah, komo ari hujan kieu.”  Ema nitah rada maksa

“Hujan keneh ma, rek kukumahaan ka dituna ?” tembal Ujang semu kesel

“Pan aya dudukuy, jug pake. He bawa obor ngarah caang!” pok Ema

 

Si Ujang teu ngajawab saeutik-eutik acan, manehna langsung cengkat nyokot dudukuy jeung obor bari mangkat ngagedig pinuh ku kaambek. Sapaparat jalan manehna ngan bisa tungkul bari nahan rasa kakesel, dina pipina geus teu bisa dibedakeun deui mana ci hujan mana ci mata. Dudukuy anu dibaan ku manehna teh teu bisa mayungan manehna sorangan, da hujan naguyur gede kacida. Barang manehna nepi di pakebonan anu sakitu poekna, hujan rada eureun maeusan. Ieu hujan ngecrik tapi teu kerep, ditambah ku kaayaan anu poek pisan, jeung hawa tiris kapeutingnakeun. Buru-buru si Ujang leumpangna digancangkeun,  manehna geus boga niatan moal ningali balong. Blecet manehna lumpat ka imah Pa Lurah, rek nyumponan ondangan Pa Lurah tadi beurang di bale desa, yen peuting ayeuna rek aya wayang Asep Sunandar di imahna.

Barang nepi ka imah Pa Lurah, atuh bener wae sinden teh keur ngahaleuang ngadangding maturan dalang. Barudak ting gumbira gogonjakan, nu dagang pinuh ngajajakeun barang daganganna, jalma oge  mingkin peuting mingkin pinuh. Komo ningali sindenna kacida geulis pisan, nepika si Ujang neuteup teu ngiceup-ngiceup.

 

“Subhanallah eta sinden meni geulis pisan. Beda pisanlah jeung Ema anu geus hurik, peot jeung gede ambek” pok si Ujang di jero hatena bari gogodeg

 

Teu kungsi lila eta sinden teh cengkat, ti dituna mah ngajak salah sahiji nu nonton sangkan nyanyi. Ku teu disangka-sangka eta sinden teh ngajak si Ujang sangkan maturan nembang di panggung. Semu meunang karuas si Ujang buru-buru narima tawaran eta sinden, manehna atoh kacida. Sorana ngahaleuang, meni endah kadengena. Atuuh anu naronton teh pada sorak ngadenge si Ujang anu nembang, sindenna ngan mesem ningali si Ujang.

Teu karasa wanci geus nerelek maju ka jam tilu janari, carita wayang geus rengse didalangkeun ku Asep Sunandar. Saeutik beuki saeutik jelema beuki beak ninggalkeun eta tempat, sarua jeung si Ujang. Manehna buru-buru cengkat tina diukna muru waktu da rek balik.

 

“Ujang, ujang keheula tong waka balik” sora Pa Lurah ngagorowok jelas pisan

“Aya naon Pa ?” tembal Ujang

“Tong waka balik, ribut-ribut teuing. Tah dahar heula jeung rombongan wayang, maneh tadi geus nembang pan? Sok tah aya jeruk, aya apel” Pa Lurah nawaran

“Muhun Pa, ah nembang mah mangramekeun hungkul we Pa” pok Ujang semu era

 

Tungtungna mah si Ujang kalahka ngadon dahar teun Pa Lurah, da kabita ku deungeun sangu anu ngajajar, kabita oge ku bungbuahan anu katingali aramis. Manehna bareng jeung rombongan wayang dahar di teras imah. Atuhh anu matak bagjana mah manehna bisa dahar bareng jeung sinden anu teu apal ngaranna. Manehna ngobrol duaan jeung sinden, nyaritakeun diri masing-masing, jeung pangalaman hirup masing-masing. Bari murak jeruk anu amis teh si Ujang teu bisa nyumputkeun rasa kabagjana, sarua jeung eta sinden anu katingali ngabogaan rasa anu sarua.

 

“Antosan nya Jang, kuring sareng rombongan wayang bade ka jero heula. Nampi artos ti Pa Lurah. Sakedap da” pok eta sinden someah pisan

“Muhun mangga nyai” tembal Ujang

 

Kacida lilana eta sinden kaluar ti imah, nepika manehna teh teu karasa ngagoler dina korsi di teras imah Pa Lurah. Peureum kacida tibrana, bari disimbut ku samping butut boga dalang.

 

Teu karasa panon poe geus katenjo ti lebah wetan, hayam jalu geus kongkorongok, hawa panas geus rada karasa, mere beja yen wanci geus asup kabeurangnakeun. Barang si Ujang hudang tina sarena. Manehna meunang kareuwas, meureun kacida pisan reuwasna. Manehna geus aya di kuburan, manehna sare di luhur kuburan batur, korsi anu dipeureuman teh gening jadi tutunggul makam.

 “Ahh meureun peuting-peuting si Ema mindahkeun kuring ka kuburan, lantaran ambek balongna teu ditingali. Duhh nini nini “ pikir si Ujang

Teu loba pikir deui manehna teh tuluy we balik,  da eta tempat ngadadak jadi bau pisan ku menyan. Barang nepi ka imah Emana langsung nyorocos panjang pisan

 

“Kamana wae sapeupeuting ngaleungit ? Kumaha balong teh Jang? ......” Nyorocos si Ema ngomong teu eureun-eureun manghariwangeun sawahna anu ayeuh ku hujan.

“Ujang peuting lalajo wayang ma, sindenna geulis pisan” tembal si Ujang semu sieun

“Wayang naon ari maneh ? teun Pa Lurah ? pan teu jadi, da Pa Lurah na mangkat ka Jepang jeung pajabat-pajabat, moal bade teuing jadi nanggap wayangna ge. Da peuting teh hujan gede pisan teu eureun-eureun”

Ngadenge Emana ngomong kitu si Ujang langsung leuleus pisan, katambah reuwas jeung nahan kasieun. Bungbuahan anu peuting di tawarkeun ku Pa Lurah jadi menyan, daging oge jadi menyan, sagalana pinuh ku menyan. Jeruk anu di dahar ku manehna tadi janari teh meureun menyan, imah anu di datangan peuting teh meureun imah jalama anu geus maraot hungkul. Meureun manehna teh sapeupeuting ulin di dunya batur anu beda jeung dunya urang, ngobrol jeung sinden anu nyatana mahluk lain, babarengan jeung mahluk-mahluk anu raresep kana menyan.

 

Kitu meureun, sarua jeung hirup urang di dunya ngan saukur panyimpangan anu sipatna sementara, sagala anu dipiboga bakal ngan saukur patitipan. Rupa, harta, imah, sawah jeung sajabana ngan saukur jalan urang jang nepungan kahirupan di akherat. Nuhun.

Karya : Reni Fatwa Gumilar