Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Agama
Agar Hati Tidak Membatu

Segala puji bagi Allah, yang membentangkan tangan-Nya untuk menerima taubat hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi-Nya, teladan bagi segenap manusia, yang menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus menuju ampunan dan ridha-Nya. Amma ba?du.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ?Tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah.? (al-Fawa?id, hal. 95).

Allah ta?ala berfirman (yang artinya), ?Sungguh celaka orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah, mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata.? (QS. az-Zumar: 22).

Syaikh as-Sa?di rahimahullah menerangkan, ?Maksudnya, hati mereka tidak menjadi lunak dengan membaca Kitab-Nya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayat-Nya, dan tidak merasa tenang dengan berzikir kepada-Nya. Akan tetapi hati mereka itu berpaling dari Rabbnya dan condong kepada selain-Nya?? (Taisir al-Karim ar-Rahman, hal. 722).

Karya : Entahlah ~