Tulisan Foto Grafis Video Audio Project
Kategori Sejarah
ADE ASSIMARADEKANGENGNA TO WAJOE

ADE ASSIMARADEKANGENGNA TO WAJO'E

Maradeka to Wajo'e najajiang alena maradeka. tanaemi ata, naia tomakketanae maradeka maneng, ade assamaturusengnami napopuang. Naia riasengnge maradeka laje tenriattiangngi, lao maniang, lao manorang, lao alau, lao orai. Mangnganga tange'na Wajo nassu' ajenamato mpawai massu. Mallaja-laja tange'na Wajo nautamma, ajena mato pattamai. Mallekku tenripake'de, tenrirappa, tenrireppung, tenrisampoate', tenripatteppai elo arung mangkau. Naia pali'na Wajo'e tepuppu, tenripinra, tenripaleangngi. Namua naware 'rikoangngi, naiamua napopali nakkalukkukengngi nalao. Namua nacappa 'loli' risarampakengngi natania napapoli nalajerengngi iaregga naoppokengngi, apa ia palina Wajo ri to Wajo'e, pangaja. Naia pabbunona, pakkatuo. Apa ia to Wajo'e Tempeddingngi riuno sangadinna gauna mpunoi. Tempeddingngi risalang bicaranna sangadinna gauna memeng, tutunna memeng pasalai.  Tenriampai ri ada-adanna, iakia naita alena, naissettoi alena.  Tennapasalaleng amaradekangenna tempeditoi riatteang mapada elo padanna maradeka. Naripattamutoi naripakkedde mato narekko nattamai Wajo bali, iaregga engka bicaranna teppura napuraparosokkang balie purapi ripettui bicaranna nalajepaimeng nallekku paimeng. Mabbajo wajo macekkemi to Wajo'e ri Wajo.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN ORANG WAJO

Orang Wajo merdeka sejak dilahirkan. Hanya negeri mereka yang abdi, sepemiliki negeri (rakyat) semuanya merdeka, hanya hukum yang disetujui bersama yang mereka pertuang. Yang dinamakan merdeka ialah, bila mereka melayang (pergi meninggalkan negeri), mereka tidak boleh dihentikan (tidak boleh dilarang), tidak boleh dilarang pergi ke Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Pintu Wajo terbuka lebar, mereka lalui keluar, kaki mereka sendiri yang mengantar mereka. Terbuka lebar pintu Wajo bila mereka masuk ke Wajo, kaki yang mengantarkan masuk. Bila mereka meneleku, mereka tidak boleh dibangkitkan (Jika mereka menolak untuk menaati perintah atau hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang tidak ada dasar hukumnya, mereka tidak boleh dipaksa untuk menerimanya). Harta mereka tidak boleh dirampas, tidak boleh dikebat, tidak boleh ditutupi oleh atap (orang-orang dan harta benda di dalam rumah mereka tidak boleh ikut dipertanggungjawabkan atau dirampas jika tidak ada sangkutpautnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh mereka). Tak ditimpakan kehendak raja yang berkuasa mutlak. Cemeti (peraturan hukuman atau pelaksanaan kewajiban) tidak boleh diubah atau diganti. Meskipun balok besar ditimpukkan kepada mereka (hukuman ringan atau kewajiban ringan) yang dijatuhkan atau disuruh melakukan, apabila hal itu tidak didasarkan hukum adat, maka mereka boleh menolak atau tidak memenuhi karena hukuman Wajo terhadap orang-orang Wajo adalah nasehat. Adapun pembunuhnya adalah hukuman yang menghidupkannya, karena orang Wajo tidak boleh dibunuh, kecuali perbuatan tercela mereka sendiri yang membunuhnya. Tidak boleh juga dipersalahkan kecuali mereka terbukti dipengadilan melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata terlarang. Mereka tidak boleh dilarang mengeluarkan pendapat, tapi mereka tahu diri dan tidak melampaui batas-batas kebebasannya. Mereka tidak boleh menyalahgunakan hak-hak kemerdekaannya. Tidak boleh juga mereka dilarang melakukan perjanjian dengan sesamanya orang merdeka. Mereka tidak boleh dilarang keluar negeri dan tidak boleh dibangkitkan kalau meneleku ( kalau mereka membangkang), Jika Wajo dimasuki musuh atau masih mempunyai perkara yang belum diadili.

Dirumuskan oleh Prof. Mr. Dr. Zainal Abidin Farid

Karya : FIRMAN TO MARADEKA